Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Puur Skin and Hair

1. Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt onder “behandelaar” verstaan elke medewerker van Puur skin and hair gevestigd te Bergen, Prinsesselaan 18c en Nesdijk 20H. De schoonheidsspecialiste is stivas gediplomeerd en ingeschreven bij branchevereniging de Huidprofessional

1.2. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de behandelaar opdracht geeft tot behandeling.

1.3. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en behandelaar.

1.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de behandelaar voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

2. Overeenkomst

2.1. De overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan behandelaar tot al dan niet een schoonheidsbehandeling

2.2. De behandelaar is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan de behandelaar.

3.2. De behandelaar kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de behandelaar om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De behandelaar is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de behandelaar.

3.4. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de behandelaar geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie

4.1. De cliënt dient de behandelaar op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

4.2. Indien cliënt nalatig is geweest met het verstrekken van noodzakelijke informatie. Ligt de verantwoordelijkheid ten alle tijden bij de cliënt.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een half kalenderjaar en kunnen halfjaarlijks worden aangepast.

5.2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

5.3. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

5.4. De behandelaar is niet verantwoordelijk voor het niet vergoeden van de behandeling door de verzekeraar.

5.5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

6. Betaling

6.1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook een tikkie, bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of rekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

6.2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs.

6.3. Na ontvangst van de factuur kan de cliënt deze zelf indienen bij de verzekeraar.

6.4. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige betaling van de factuur direct na afloop van de behandeling.

6.5. In het geval u de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, bent u in verzuim. De behandelaar is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij u in rekening te brengen.

6.6. De behandelaar is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

7. Annulering

7.1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij de behandelaar af te zeggen.

7.2. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, (binnen 24 uur) dan kan de behandelaar 50% van de geplande behandeling in rekening brengen van de cliënt.

7.3. Afspraken kunnen uitsluitend per email, whatsapp, telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de behandelaar geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens whatsapp bericht of e-mailbericht door de behandelaar wordt ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de behandelaar leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de behandelaar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De behandelaar is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de behandelaar.

9. Klachten

9.1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de behandelaar, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de behandelaar. De behandelaar en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de Huidprofessional. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de behandelaar en de cliënt.

9.3. Mocht de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt of schoonheidsspecialiste zich wenden tot de Geschillencommissie.

9.4. Geschillen tussen consument en ondernemer over tot standkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie.

9.5. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

10. Nietigheid

10.1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

11.1. Op de tussen de behandelaar en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging

12.1. De behandelaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.